Algemene voorwaarden

1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van ­toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

1.2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 30 dagen, met uitzondering als de catalogusprijs wordt aangepast.

1.3. Bestellingen dienen ten allen tijde per fax of per e-mail te gebeuren met het correcte bestelnummer, beschrijving en aantallen erop vermeld.

1.4. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

1.5. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een ­levering.

1.6. Behoudens bewijs van het tegendeel worden onze ­facturen geacht ontvangen te zijn uiterlijk drie dagen na de factuurdatum.

2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de ­bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

3.1. De prijs is deze zoals op het bestek of op de prijslijst ­vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele ­kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grond­stoffen, lonen, energie ...). De eventuele prijsherziening zal ­geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.
In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de ­voorzijde van de factuur.
Enkel de catalogusprijzen die opgesteld zijn door de ­verkoper mogen worden gehanteerd, gepubliceerd en als gebruikt aangenomen worden door de distributeur.

3.2. De prijs is exclusief B.T.W. Elke verhoging van het BTW-­tarief in de periode tussen de bestelling en de ­levering valt ten laste van de koper. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

3.3. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten. De kosten voor vervoer, levering en verzekering ­vallen ten laste van de koper

3.4. Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten onze verantwoordelijkheid, niet kan worden geleverd op het ­afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de ­alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van onze materialen en voertuigen.

3.5. Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. ­Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren of in een kelderruimte, dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

4.1. De goederen worden geleverd binnen de termijn ­zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de ­gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

4.2. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij ­hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. ­Ondertussen draagt de koper het risico.

4.3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van ­inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij ­aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Ingeval van laattijdige levering zullen wij geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In geval van backorders worden de transportkosten dan ook doorgerekend, tenzij deze mogen worden meegeleverd met een volgende bestelling.

5.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien, elke latere reclamatie is niet meer ­ontvankelijk. Opmerkingen omtrent fouten in de factuur ­dienen schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd te worden ­gedaan ­binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

5.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor bestelde ­wisselstukken die met een fout bestelnummer zijn besteld.

5.3. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ­ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het ­product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, ­waar­onder de koper of zijn aangestelden.

5.4. In geval waarborg wordt gegeven geldt deze slechts voor de verborgen gebreken. In dit geval is de verkoper slechts gehouden tot het vervangen van de defecte delen. In geen geval worden werkuren terug vergoed. Slijtage onderdelen worden niet gedekt door de garantievoorwaarden (zoals messen, ­lagers, riemen, banden, batterijen, lampjes, zekeringen, enz). In geen geval kan een vergoeding geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou geleden hebben. De garantieaanvraag moet met foto’s van het defecte onderdeel en foto van het serienummerplaatje die zich op de machine bevindt, vergezeld zijn. Alleen de ­verkoper en derhalve niet de koper of een andere derde is bevoegd een garantieclaim te beoordelen. De verkoper zal haar beslissing schriftelijk aan de koper meedelen. De volledige garantievoorwaarden kan u hier terug vinden.

5.5. Garantieaanvragen en bestellingen voor wisselstukken van motoren kunnen niet door de verkoper gegeven ­worden. Daarvoor dient de koper naar verdelers te gaan van de ­desbetreffende merken.

5.6. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op ­straffe van verval, op het moment van de levering worden vermeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de ­levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of ­beschadigingen.

5.7. Voor eventuele interventies met technisch aspect binnen België door de verkoper, wordt door de verkoper forfaitair 200,00 euro, excl. BTW, aangerekend. Dit bevat : transport + max. 1 uur werk. Alle verdere kosten worden aansluitend gefactureerd.

6.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de ­verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en ­interesten, zelfs indien deze goederen werden ­geïncorporeerd of ­gewijzigd.

6.2. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich ­tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de ­goederen het ­magazijn van de verkoper verlaten. Wisselstukken ­worden verstuurd op kosten van de koper. Terugzenden van de ­goederen dient vrachtvrij te gebeuren.

6.3. De koper zal de verkoper verwittigen indien de ­goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt ­gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder van deze ruimte bekendmaken.

6.4. De koper die ten onrechte weigert de aangeboden ­goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de verkoper toekomen.

6.5. De goederen worden altijd per rembours, prepay of domiciliëring ­verzonden en zonder korting daarvoor. Als de transporteur de ­goederen niet mag of kan achterlaten bij de koper door ­bijvoorbeeld geen betaalmiddelen of weigering van de ­goederen, ­worden de eerste aanbieding en de eventueel daaropvolgende ­aanbiedingen door de transporteur aan de koper ­doorgerekend.

7.1. De prijs is, behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant betaalbaar bij bestelling van de goederen. Voor alle facturen beneden 25,00 euro, excl. BTW, wordt er forfaitair 10,00 euro administratiekosten aangerekend.

7.2. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 100,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman.
Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat ­enige ­ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest ­verschuldigd van 10 % tot datum van algehele betaling.
De nalatigheidintresten worden per begonnen maand ­verrekend. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7.3. Elke niet-betaling van een factuur op de verval­datum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds ­werden ­opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke ­betalingsfaciliteit automatisch vervallen.

7.4. Evenzo zijn bij gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 7.2 verschuldigd.

7.5. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere ­verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet­­­­-aanvaar­­de wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.

7.6. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1 moet in ­geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op ­gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 8 ­dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

7.7. Bij niet-betaling van facturen behouden we ons ­tevens het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de ­leveringen te staken totdat we betaling zullen bekomen hebben van deze facturen. Dit laatste zonder dat we enige vergoeding wegens schade of vertraging zullen verschuldigd zijn, en onverminderd het recht op schadevergoeding in ­onzen hoofde.

7.8. Indien de bestelde of aangekochte goederen niet ­onmiddellijk of op het afgesproken tijdstip worden ­afgehaald heeft de verkoper het recht om, zonder ­voorafgaande ­ingebrekestelling, de koop als ontbonden te aanzien, ­ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

7.9. Indien een partij haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een ­gerechtelijke ­reorganisatie heeft aangevraagd, behoudt de ­verkoper zich het recht voor om de overeenkomst zonder ­ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op ­schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

8.1. Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één ­contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om:
- hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende ­bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, ­waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht ­dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant ­aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te ­vorderen, maar ­onverminderd ons recht om schadevergoeding te ­vorderen;
- hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

9.1. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door ­laattijdige ­betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke ­uitvoering ­tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of ­onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de ­koper geschikte waarborgen te eisen.­ ­Indien de koper ­weigert ­hierop in te gaan, behoudt de ­verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ­ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of ­gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 7.2, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

10.1. Behoudens wat betreft hetgeen in huidige ­voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en de garantie zijn wij niet gehouden tot welke ­schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen.

10.2. Indien de aansprakelijkheid van de verkoper bewezen zou zijn wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de ­directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, ­zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of ­commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

10.3. Indien onze aansprakelijkheid bewezen wordt zal onze gehoudenheid daarenboven beperkt zijn tot het bedrag dat wij zullen ontvangen van onze verzekeraar bedrijfsaansprakelijkheid tot een maximumbedrag van 1.500.000€ min de vrijstelling.

10.4. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan ­derden en dient zijn cliënt in deze hypothese niet te ­vrijwaren.

11.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ­afdeling Brugge, bevoegd.
Alle kosten in verband met de invordering langs ­gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de koper worden verhaald.

11.2. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn.

11.3. Het aanbieden van wissels vernietigt noch verandert deze bepalingen.

verdelers
Delen
Offerte
Chat

Machines voor gazonrenovatie

Ontdek nu onze complete lijn professionele gazonrenovatie machines
Ontdek ze HIER